Semalt hünärmeni, baglanyşyk binasynyň kömegi bilen gözleg motorlarynyň ýokarsyna nädip çykmalydygy barada jogaplar


Belli bir sahypanyň açar söz üçin reýtingini kesgitlemekde möhüm, iki gezek pikirlenmän aýdaryn - baglanyşyklar! "Baglanyşyk" diýlende, gaty ýönekeý, aňsat elementiň başlangyç birleşigini döredýär, bu öňünden pikirlenmegi talap etmeýär, ýöne tersine. Baglanyşyk gurmak strategiýasyny dogry meýilleşdirmek, ahyrky netijede sahypaňyzyň organiki netijelere nirede ýerleşdiriljekdigini kesgitlän faktor bolup biler.

Şol bir strategiýa, işiň käbir möhüm nokatlaryny çözmeli: içerki baglanyşyklaryň nirede we nirede ýerleşdiriljekdigini, hiline we görnüşlerine ünsi çekip daşarky baglanyşyklaryň nädip alynjakdygyny, ulanyljak labyr tekstini, sahypadan baglanyşyklary nireden aýyrmalydygyny (bar bolsa), we başgalar.

Bu makalada täsirli baglanyşyk strategiýasyny nädip ösdürmelidigini A-dan Z-a çenli düşündirjek birnäçe nokada ýüzleneris. Şeýle hem, sahypaňyz üçin haýsydyr bir strategiýany işläp düzmezden ozal, onuň ýagdaýyny bilmek zerurdyr ... Güýçli gural ulanyp, web sahypaňyzyň ýagdaýyny mugt barlamaga çagyrýarys.

Baglanyşyk näme üçin beýle möhüm?

Salgylar, beýleki zatlar bilen birlikde, gözleg motorlarynyň we esasanam Google-yň öňünde web sahypalarynyň ähmiýeti kesgitlenýän görkeziji. Olary belli bir niýet we maslahat üçin berlen ynam sesleriniň görnüşi diýip bileris. Bu maslahat berilmezden gözleg motorlary üçin dürli sahypalaryň arasyndaky baglanyşyga düşünmek kyn - daşarky sahypalardaky sahypalarmy ýa-da bir sahypadaky içerki sahypalar.

A sahypa X teksti bilen B sahypasyna yşarat edeninde, aslynda "B sahypasy X mowzugyna degişlidir" diýip düşündirilip bilner. Bu, elbetde, ideal we iş ýüzünde zatlar birneme üýtgeşik görünýär. "Tebigy" däl ýagdaýyň bir mysaly, kämahal köpçülikleýin jezalandyrylmagyna sebäp bolup biljek baglanyşyklaryň satylmagydyr.

Baglanyşyk dünýäsini görnüşlere bölmek

Baglanyşyklar toplumynyň nähili işleýändigine düşünmek kyn däl, şol bir wagtyň özünde, salgylanmany talap edýän köp inçejikleriň bardygyna düşünmek möhümdir. Bu maksat bilen, ilki bilen bar bolan baglanyşyk görnüşleriniň nämedigine we her görnüşiniň manysyna düşünmäge synanyşarys. Elbetde, bu ýerde hemaýatkär baglanyşyklar hakda gürleşemok, sebäbi bu bütin dünýä we baglanyşyk gurmak işine goşulmaýar.

Içerki baglanyşyklar

Bu sahypa A sahypadan B sahypasyna (ýa-da B sahypasynyň haýsydyr bir bölegine baglanyşsa) içerde okalýar, bu iki sahypa bir domeniň aşagynda bolsa. Olaryň maksady, sahypanyň eýesiniň maslahat berýän degişli mazmunyna salgylanyp, sahypanyň sahypalarynyň arasynda has amatly nawigasiýa işinde kömekçi bolmakdyr.

Daşarky baglanyşyklar - girýän baglanyşyklar

Bular başga bir domende ýerleşýän daşarky sahypadan sahypaňyzdaky sahypany (içerki sahypa ýa-da baş sahypa) görkezýän baglanyşyklar. Bu parametr köp agram alýar, sebäbi daşarky baglanyşyk sahypaňyza daşarky sahypanyň maslahatyny görkezýär. Mümkin boldugyça ýokary hilli daşarky baglanyşyklary almak gaty möhümdir we soňrak gürleşjek birnäçe belliklerime üns bermek maslahat berilýär.

Giriş baglanyşyklary

Biraz bulaşyk, sebäbi salgylanma daşarky sahypadan bolsun ýa-da sahypaňyzyň içerki sahypasyndan bolsun, käbir sahypa girýän baglanyşyga degişlidir. Giriş we daşarky baglanyşyklar bir zat bolanlar bar, ýöne bu takyk däl, sebäbi giriş baglanyşygynyň hem içki bolup biljekdigini aýdyp bolar. Theeri gelende aýtsak, käbirler subdomainden girilýän baglanyşygyň daşarky baglanyşykdygyny öňe sürerler (sebäbi subdomain garaşsyz saýtyň bir görnüşi hasaplanýar), bu talap barada we meniň pikirimçe, güýji has kiçi.

Çykyş baglanyşyklary

A sahypadaky bir sahypadan B sahypasyndaky daşarky sahypa bilen baglanyşdyrýan islendik baglanyşyk daşary ýurtly hasaplanýar (sebäbi ol serferi sahypadan çykarýar). Sahypadaky galan baglanyşyklary ýitirmezlik ýa-da iň erbet ýagdaýda sahypadan ýeterlik mukdarda baglanyşyk saklamak möhümdir - tutuş sahypa bir uly baglanyşyk fermasy hökmünde güman ediler. Köp adamlar, gözlegçileriň ýitirilmegi ýa-da Google-yň öňünde güýjüni azaltmak gorkusy sebäpli saýtdaky baglanyşyklary aýyrmakdan saklanýarlar.

Gämi teksti

Bu baglanyşygyň özünde peýda bolan tekstiň ady. Näme üçin beýle möhüm? Sebäbi bu hakykatdanam Google üçin baglanyşýan sahypaňyzy (has dogrusy - haýsy açar sözler bilen) maslahat berýändigiňizi görkezýär.

Ine, ýatda saklamaly käbir möhüm düzgünler:

Tekstiň ýerlikliligi

Baglanyşykdaky söz düzümi, sahypanyň mowzugyna degişli bolmaly. Caragny, awtoulag ätiýaçlandyryşy bilen baglanyşykly belli bir sahypa ýüz tutsam, muny diňe "şu ýere basyň" ýazmagyň ýerine baglanyşyk tekstinde görkezmek has gowudyr.

Baglanyşyk

Iki baglanyşdyrylan sahypa tematiki taýdan biri-birine bagly bolmaly (has gowusy saýtlaram). Baglanyşyksyzlygyň mysaly: ulaglar barada web sahypasyna alyp barýan wakalar baglary bilen baglanyşykly sahypadan baglanyşyk.

Gämi tekstiniň esasly uzynlygy

Baglanyşykdaky sözleriň sanynyň 4-den geçmeli däldigi köplenç maslahat berilýär. Hakykat, bu sanyň köp manysy bar, hemme zady 4 söz ýa-da has az suratlandyrmak mümkin dälmi?

Kombinasiýa

Elmydama şol bir labyr teksti bilen baglanyşmak maslahat berilmeýär, ýöne üýtgemäge synanyşmak. Mysal üçin - internet marketingi bilen meşgullanýan X web sahypaňyz bar bolsa, kombinasiýalary ulanyp bilersiňiz: X Internet marketing, X bilen internet marketing, internet marketing hakda maglumat we ş.m. Munuň sebäbi belli bir ýere alyp barýan yzygiderli tekst bar bolsa sahypa, birneme şübheli we tebigy däl bolup biler.

Teksti sahypa gabat getirmek

Häzirki sahypanyň fokusyna görä baglanyşykda nyşana almak isleýän sözlemiňizi saýlamak maslahat berilýär. Mysal üçin: baglanyşdyrmak isleýän sahypaňyzda  «Günortadaky wakalar baglary» ady bar bolsa, bu diňe bir “Waka baglary” däl-de, elbetde baglanyşygyň özünde ýüze çykýan söz bolmaly. günortada "asla nyşana almak isleýän aňlatmaňyz we onuň üçin bagyşlanan sahypa bar).

Hatda baglanyşyklary nädip almaly?

Olary almagyň köp usuly bar we mugt daşarky baglanyşyklary almagyň iň gowy usullaryna gönükdirilen makalalar üçin blogymyzy gözden geçirip bilersiňiz. Mundan başga-da, hemişe onuň bilen pikir alyşmak üçin mowzugyňyza degişli bir sahypa ýüz tutup bilersiňiz. Şeýle etseňiz, baglanyşygyň hakykatdanam goşant goşmagyny isleýän sahypaňyzyň we degişli mowzuk bilen baglanyşyklydygyna göz ýetirmek möhümdir. Hat ýazmak we torda tapylan islendik sahypa şablon hökmünde paýlamak maslahat berilmeýär. Munuň ýerine, her sahypadaky baglanyşygyň güýjüni we hilini belläp, arassa çeşmeleriň sanawyny dörediň we munuň öwezine hatda birden köp baglanyşyk üçin gurban bermäge taýyn boluň (şeýle ýagdaýlar gaty az, gymmatyna düşünmek möhümdir) siz alýaňyz). Bu bölümiň esasy bölegi, baglanyşyk üçin alýan bahaňyza çuňňur düşünmekdir, sebäbi sahypasynyň gaty ýokarydygyna ynandyrjak adamlar gaty az.

Baglanyşyk binasynda etmeli we etmeli däl

Öň hem aýdyşym ýaly, dogry baglanyşyk gurmak prosesi takyk we meýilleşdirilen bolmaly we hemme taraplaýyn atmaly däl we ýakyn bir zady çözmeli däl. Sahypany öňe sürýänleriň köpüsi tematiki baglanyşygy bolmadyk onlarça saýtda baglanyşyklary ýaýradýarlar we käwagtlar uzak wagtyň dowamynda sahypa zyýan ýetirip biljek dürli gara şlýapa tehnikalaryna (mysal üçin Link Farm) töwekgelçilik edýärler. Birnäçe "duzak" we göz öňünde tutulmaly pursatlar bolansoň, bu ýerde käbir barmak düzgünlerini jemledim:

Iki taraplaýyn baglanyşyk bilen bir taraplaýyn

Elmydama bir taraplaýyn we ikitaraplaýyn baglanyşyk almaga synanyşmak maslahat berilýär (men size we siz bilen baglanyşaryn). Aýratynam olary almak gaty kyn, sebäbi hiç kim "emdirmek" islemeýär, şonuň üçin bu iň soňky wariant bolar. Yzygiderli tanyşlaryň ýa-da okyjylaryň sahypalaryna girmäge synanyşyň (blogyňyz bar bolsa) we diňe baglanyşyk soraň. Seni hormatlaýan bolsalar, baglanyşyk gurmak strategiýasyna garşy gelmese, razy bolmazlygynyň sebäbi ýok.

Üçburç, kwadrat we ş.m.

Saýlaw ikitaraplaýyn baglanyşyk ýa-da hiç zat däl bolsa, ikitaraplaýyn gözlemeli, ýöne gönüden-göni däl, başga bir faktor arkaly. Haçan-da baglanyşyk sahypaňyz bilen sahypasynyň arasynda bolsa, A (siz) sahypasynyň B sahypasyna, B sahypasy C (ol) sahypasyna we C sahypasy size A. bilen baglanyşýan ýagdaýyndan has az bolýar.

Teklip "baglanyşyklar zynjyrynyň" ýokarsynda bolmaly, ýagny baglanyşygy araçydan däl-de, göni saýtdan almak (adatça has gowşak). Google-yň bu görnüşdäki üç gezek alyş-çalşygyny kesgitleýän algoritmi barada köp gürleşilýär, şonuň üçin muny birnäçe gezek etmegi we baglanyşyk gurmak işinde möhüm bir tertibe öwrülmezligi maslahat berýärin.

Statik vs. Transvers

Käbir ýagdaýlarda islendik sahypada (bir) peýda bolan tekstden bir baglanyşygyň, şol bir sahypadaky ähli sahypalarda peýda boljak baglanyşykdan has gymmatlydygyny öňe sürýärin. Munuň sebäbi, ulanyjy üçin has tebigy we has ähmiýetli görünýär we şonuň üçin has köp agram salýar.

Salgylary satmakdan ägä boluň

2005-nji ýylda bäsdeşlik edýän saýtlara zyýan berip biljek Google Bowling ady bilen belli bir usul bardy. Diňe belli bir saýtda bäsdeşiňizi görkezýän Saýt-Giň baglanyşyklary satyn alardyňyz, sahypa baglanyşyk satmakda şübhelenýärdi, şonuň üçin oňa jeza berildi, şeýle hem, (bäsdeşiňiz) salgy beren sahypasy.

Öňki bölümde ýazyşym ýaly, bu görnüşdäki süzgüçler eýýäm ulanylýar, ýöne islendik görnüşdäki satuw sahypanyň reýtingde jezalandyrylmagyna we has çynlakaý ýagdaýlarda - Google indeksinden pozulmagyna ep-esli howp salýar.

Sahypadaky dykyzlygy baglanyşdyryň

Belli bir sahypada näçe köp baglanyşyk bar bolsa, hersiniň deňeşdirilen güýji şonça-da az bolýar we şonuň üçin salgylanylýan sahypa az goşant goşar. Hil çeşmesini kesgitläniňizde, baglanyşygyňyzdan has köp peýdalanmak üçin bir sahypada baglanyşyklaryň köp däldigine göz ýetiriň.

Netije

Şonuň üçin baglanyşyk binasy arkaly web sahypaňyzy netijeli wagyz etmegi meýilleşdirýän bolsaňyz, ünsi jemlemeli birnäçe ünsi jemledik.

Bu meselede has giňişleýin düşünmek üçin Semalt sizi web sahypaňyza göz açyp görkezmäge we tanatmaga mümkinçilik berýän iň oňat SEO gurallaryny tapmaga çagyrýar.

SEO-da hünärmeniň kömegi gerekmi ýa-da internetde işiňizi ösdürmek üçin? Ikirjiňlenmäň bilen habarlaşyň gönüden-göni.

mass gmail